VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ
PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou PERIX, spol. s.r.o. ako internetové hry

(ďalej len „VOP“)

PERIX, spol. s.r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť MONACO“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“), vrátane internetových hier podľa § 30 a nasl. Zákona o hazardných hrách, a to na základe individuálnych licencií udelených Úradom pre reguláciu hazardných hier.

Článok 1

Základné definície

 1. Bankovým účtom sa na účely týchto VOP rozumie bankový účet Hráča, ktorý ním bol uvedený v rámci registrácie podľa článku 3 VOP alebo aktualizovaný podľa VOP, ktorého majiteľom je Hráč.
 1. Blokáciou Hráčskeho účtu sa na účely týchto VOP rozumie úkon spoločnosti MONACO na základe ktorého Hráč nemôže využívať niektoré alebo všetky funkcionality v rámci svojho Hráčskeho účtu, a to podľa článku 7 VOP.
 1. Centrálnym systémom spoločnosti MONACO sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém využívaný  na prevádzkovanie Internetových hier.
 1. Herným plánom sa na účely týchto VOP rozumie dotknutý herný plán dotknutej Internetovej hry vydaný spoločnosťou MONACO a schválený Úradom pre reguláciu hazardných hier podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách ako súčasť dotknutej Individuálnej licencie.
 1. Hráčom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bode 1 článku 3 VOP a má zriadený a aktivovaný Hráčsky účet podľa článku 3 VOP.
 1. Hráčskym účtom sa na účely týchto VOP rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa Hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na Internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovej herni alebo v internetovom kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a  identifikačných údajov hráča, ktorý je bližšie špecifikovaný v Hernom pláne a v článku 5 VOP.
 2. Individuálnymi licenciami sa na účely týchto VOP rozumejú individuálna licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.
 1. Internetovými hrami sa na účely týchto VOP rozumejú internetové hry, ktoré sú prevádzkované v internetovom kasíne podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.
 1. Registrom vylúčených osôb sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na niektorých hazardných hrách podľa Zákona o hazardných hrách spravovaný Úradom pre reguláciu hazardných hier.
 1. Webovým sídlom sa na účely týchto VOP rozumie www.casino.monacobet.sk .
 1. Zákonom o AML sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

Článok 2

Predmet úpravy

Tieto VOP upravujú najmä:

 1. registráciu  a aktiváciu Hráčskeho účtu, resp. ich podrobnosti, vrátane súvisiacich práv a povinností Hráča a spoločnosti MONACO;
 2. dotovanie, resp. podrobnosti dotovania Hráčskeho účtu tak zo strany Hráča ako aj spoločnosti MONACO;
 3. využívanie Hráčskeho účtu, vrátane nastavenia Hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany spoločnosti MONACO, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam alebo Registru vylúčených osôb, resp. ich podrobnosti;
 4. uplatnenie, overenie a vyplácanie výhry v rámci Hráčskeho účtu a na Bankový účet Hráča, resp. súvisiace podrobnosti;
 5. porušenie povinností Hráča, Blokáciu a zrušenie Hráčskeho účtu, resp. súvisiace podrobnosti;
 6. podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte, resp. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte (v závislosti od dotknutého Herného plánu);
 7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
 8. komunikáciu a osobné údaje a
 9. ostatné skutočnosti vo vzťahu k Hráčskemu účtu, vrátane zmeny VOP a prechodných ustanovení.

Článok 3 

Registrácia Hráča, zriadenie a aktivácia Hráčskeho účtu 

 1. Hráčsky účet si môže zriadiť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
 2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie Hráčskeho účtu a jeho účasti na Internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je Hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „Formulár“), ktorý je dostupný na Webovom sídle v časti „Registrácia“, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo Formulári, vykonať  úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci Formulára a registrácie a poskytnúť spoločnosti MONACObet pre účely overenia a registrácie ďalšie ňou vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo Formulári.
 3. Hráč je povinný sa v rámci registrácie oboznámiť s VOP a túto skutočnosť aktívnym úkonom potvrdiť; takéto potvrdenie sa považuje zároveň za súhlas s týmito VOP. Hráč v rámci registrácie ďalším aktívnym úkonom potvrdzuje, že dovŕšil 18 rokov.
 4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:meno a priezvisko;
 5. titul, ak je udelený;
 6. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
 7. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
 8. emailová adresa;
 9. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
 10. štátna príslušnosť;
 11. prezývka (nickname);
 12. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
 13. číslo Bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na Hráčskom účte pri zrušení Hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký Bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného Hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Slovenskej republiky
 14. informácia o tom, či je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML.
 15. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
 16. preukaz totožnosti Hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
 17. akýkoľvek iný doklad Hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu, pričom z týchto dokladov musia byť zrejmé, resp. viditeľné: podobizeň a údaje podľa písm. a), c), d), g) a i) bodu 4 tohto článku, ak sú v nich tieto údaje alebo informácie uvedené.
 18. Hráč vykonaním úkonov počas registrácie berie na vedomie , že:
 19. zriadením Hráčskeho účtu dochádza medzi Hráčom a spoločnosťou MONACO k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vymedzené najmä Zákonom o hazardných hrách, Herným plánom dotknutej Internetovej hry a týmito VOP,
 20. spoločnosť MONACO je povinná vykonať jeho identifikáciu, t.j. zistenie údajov podľa bodu 5 tohto článku ako aj overenie jeho identifikácie ako aj všetky súvisiace úkony, a to v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä Zákonom o AML a Zákonom o hazardných hrách, pričom v prípade pochybností o pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti predložených dokladov alebo dokumentov je spoločnosť MONACO oprávnená takýto dokument odmietnuť, resp. je oprávnená požadovať napr. predloženie ďalších dokladov alebo dokumentov a i., a to za účelom identifikácie alebo overenia identifikácie Hráča;
 21. Hráč môže mať zriadený iba jeden Hráčsky účet;
 22. spoločnosť MONACO môže vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto VOP.
 23. Ak v dotknutom Hernom pláne alebo v bode 9 tohto článku VOP nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie Hráčom, identifikácie Hráča a overení jeho identifikácie spoločnosť MONACO,  vykoná aktiváciu Hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa, za dátum a čas aktivácie sa považuje moment overenia a potvrdenia údajov z hráčskeho účtu. Následne informuje Hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo Formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov Hráča. Aktiváciou Hráčskeho účtu je Hráč oprávnený zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s Herným plánom dotknutej Internetovej hry, ak z platnej právnej úpravy alebo VOP nevyplýva inak.
 24. V prípade, ak Hráč neposkytne v rámci registrácie podľa dotknutého Herného plánu alebo VOP všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo spoločnosť MONACO má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu ako povinná osoba podľa Zákona o AML, spoločnosť MONACO je oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu. Spoločnosť MONACO je oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu aj v prípade, ak to vyplýva z bodu 13 článku 7 týchto VOP.
 25. Spoločnosť MONACO je povinná odmietnuť vykonanie aktivácie Hráčskeho účtu Hráčovi, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu 1 tohto článku.

Neukončená registrácia

 1. V prípade, ak sa Hráč rozhodne registráciu prerušiť do odoslania aspoň jedného z požadovaných dokladov podľa bodu 5 tohto článku, je oprávnený dokončiť už začatú registráciu s už zadanými údajmi v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku, a to najneskôr do 30 dní od prvého vykonaného úkonu v registrácii podľa dotknutého Herného plánu a týchto VOP. V prípade, ak Hráč toto právo nevyužije v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, všetky údaje zadané Hráčom budú zlikvidované.
 2. Spoločnosť MONACO je oprávnená informovať Hráča o práve dokončiť registráciu na základe už zadaných údajov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, a to prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých vo Formulári.
 3. Hráč berie na vedomie, že tieto VOP sú pre neho záväzné v primeranom rozsahu počas celej doby registrácie, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 10 tohto článku, a to aj v prípade, ak registráciu nedokončí alebo mu Hráčsky účet nebude v zmysle VOP aktivovaný, a to bez ohľadu na to, či vykonal úkony podľa bodu 3 tohto článku.
 4. Registrácia sa považuje za dokončenú vykonaním úkonov podľa bodov 2, 3, 5 a 6 tohto článku.

Článok 4

Dotovanie Hráčskeho účtu

Dotovanie Hráčskeho účtu zo strany Hráča

 1. Po aktivácii Hráčskeho účtu si môže Hráč previesť na Hráčsky účet finančné prostriedky, a to najviac do výšky podľa limitov, ktoré sú uvedené na Webovom sídle; limity podľa tohto bodu je spoločnosť MONACO oprávnená meniť na základe vlastného rozhodnutia.  
 2. Ak ďalej nie je uvedené inak, dotáciu Hráčskeho účtu je Hráč oprávnený realizovať týmito spôsobmi:
 3. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet spoločnosti MONACO zverejnený na Webovom sídle;
 4. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na Webovom sídle)  za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
 5. prostredníctvom platobnej karty Hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
 6. SMS platbou,(všetky možnosti dotácie Hráčskeho účtu Hráčom podľa tohto bodu spolu ďalej len „platobné kanály“ a poskytovatelia platobných kanálov v podobe finančných inštitúcií, kartových spoločností, mobilných operátorov a pod. spolu ďalej len „prevádzkovatelia platobných kanálov“).
 7. Hráč berie na vedomie, že realizácia dotácie Hráčskeho účtu podľa bodu 2 tohto článku môže byť obmedzená v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je Hráčsky účet dostupný (napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia), a to aj v závislosti od využívania osobitnej funkcie Hráčskeho účtu podľa bodu 19 článku 5 VOP.
 8. Hráč je povinný pri dotácii Hráčskeho účtu dodržať všetky požiadavky kladené na jednotlivé platobné kanály stanovené prevádzkovateľmi platobných kanálov ako aj uvedenými na Webovom sídle a pri dotácii Hráčskeho účtu používať identifikačné údaje platby vyžadované spoločnosťou MONACO. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak pri realizácii dotácie Hráčskeho účtu nedodrží požiadavky prevádzkovateľov platobných kanálov, takáto transakcia môže byť  zo strany prevádzkovateľov platobných kanálov z dôvodov na strane Hráča odmietnutá.
 9. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov finančných prostriedkov na Hráčsky účet prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také finančné prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ príslušného bankového účtu, že je oprávnený disponovať s kreditnou kartou a pod.
 10. Dotácia Hráčskeho účtu je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú Hráč uhrádza, bude pripísaná na Hráčsky účet. V prípade, že Hráč pri dotácii Hráčskeho účtu nedodrží predpísaný postup a neuvedie správne požadované údaje, berie na vedomie možnosť omeškania prevodu finančných prostriedkov na Hráčsky účet z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie zo strany spoločnosti MONACO. Hráč berie na vedomie, že môže nastať omeškanie pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet Hráča aj z dôvodu akýchkoľvek technických alebo iných problémov na strane dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu.
 11. Po identifikácii platby a jej výšky zo strany spoločnosti MONACO táto bude Hráčovi pripísaná v rámci jeho Hráčskeho účtu, a to bez zbytočného odkladu po pripísaní finančných prostriedkov na účet spoločnosti MONACO a jej identifikácie podľa tohto bodu, ak z týchto VOP nevyplýva inak.
 12. Okamihom pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet je Hráč oprávnený uzatvárať stávky a využívať prevedené finančné prostriedky ako vklad na uzatvorenie stávky do Internetových hier; ak z týchto VOP alebo platnej právnej úpravy nevyplýva inak.
 13. Hráč ďalej berie na vedomie, že podmienky pre využívanie príslušného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého si na svoj Hráčsky účet prevádza finančné prostriedky (dotuje Hráčsky účet), podliehajú podmienkam zmluvného vzťahu medzi Hráčom a prevádzkovateľom platobného kanálu, a to vrátane určenia akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb a ich zúčtovania pri používaní príslušného platobného kanálu, a to vo vzťahu k realizácii dotácie Hráčskeho účtu. Hráč je za ich splnenie v plnom rozsahu zodpovedný sám a spoločnosť MONACO nie je povinná Hráča o týchto podmienkach informovať. Ak z informácií uvedených na Webovom sídle nevyplýva inak, tieto poplatky, odmeny, zrážky alebo iné platby pre prevádzkovateľov platobných kanálov Hráčovi neúčtuje ani ich za Hráča neodvádza prevádzkovateľovi platobného kanálu. Suma akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb za používanie príslušného platobného kanálu nevstupuje do určenia výšky finančných prostriedkov, ktoré si Hráč prevádza na Hráčsky účet ani do určenia výšky vkladu uzatvorenej stávky Hráča, ak z tohto bodu nevyplýva inak.
 14. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za dotáciu Hráčskeho účtu považuje aj vyplatenie výhry na Hráčsky účet v zmysle dotknutého Herného plánu a VOP.
 15. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť MONACO ako povinná osoba podľa Zákona o AML je povinná v rámci úkonov Hráča pri dotácii Hráčskeho účtu postupovať v zmysle príslušných ustanovení Zákona o AML.
 16. Spoločnosť MONACO je kedykoľvek oprávnená požiadať Hráča o preukázanie skutočnosti, že Hráč je majiteľom Bankového účtu.
 17. Hráč berie na vedomie, že dotovanie Hráčskeho účtu v rámci prevodu finančných prostriedkov z jedného Hráčskeho účtu na iný Hráčsky účet je zakázané.Dotovanie

Hráčskeho účtu zo strany spoločnosti MONACO (bonusové schémy)

 1. Spoločnosť MONACO môže, podľa vlastného rozhodnutia, ponúknuť Hráčovi navýšenie stavu jeho Hráčskeho účtu formou bonusu podľa štatútu príslušnej bonusovej schémy zverejnenej na Webovom sídle, a to za nasledovných podmienok:
 2. spoločnosť MONACO môže určiť pravidlá udelenia, resp. získania a odňatia bonusu, a to podľa podmienok príslušnej bonusovej schémy;
 3. bonus je možné použiť výlučne na úhradu vkladu pri uzatvorení stávky v Internetovej hre za podmienok definovaných v štatúte príslušnej bonusovej schémy;
 4. bez jeho použitia v Internetovej hre určenej štatútom bonusovej schémy nemôže byť bonus vyplatený ako zostatok na Hráčskom účte, a to ani pri zrušení Hráčskeho účtu;
 5. ak Hráč splní podmienky získania bonusu v určenej výške podľa pravidiel v štatúte príslušnej bonusovej schémy, spoločnosť MONACO je povinná mu bonus udeliť podľa pravidiel štatútu príslušnej bonusovej schémy, ak z dotknutého štatútu bonusovej schémy nevyplýva inak;
 6. spoločnosť MONACO môže v štatúte príslušnej bonusovej schémy podmieniť získanie bonusu rôznymi požiadavkami na Hráča, a to napr. vykonanie určených úkonov na Hráčskom účte, výška obratu na Hráčskom účte, objem výšky vkladov k uzatvoreným stávkam v príslušnej Internetovej hre za určené obdobie, účasť na konkrétnej Internetovej hre v určenom období a pod.;
 7. spoločnosť MONACO môže určiť, že bonus v určenej výške môže získať Hráč, ktorý bude vyžrebovaný za podmienok určených štatútom príslušnej bonusovej schémy z Hráčov, ktorí splnili podmienky na získanie dotknutého bonusu;
 8. spoločnosť MONACO môže určiť, že bonus je platný iba určené obmedzené časové obdobie;
 9. márnym uplynutím platnosti bonusu tento bude Hráčovi odpísaný zo stavu Hráčskeho účtu, ktorý by inak bol použiteľný na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, na ktorú sa bonusová schéma vzťahuje;
 10. následky podozrenia na porušenie štatútu bonusovej schémy a súvisiacej časti VOP Hráčom napr. v podobe sankcií, zániku práv a pod. môže spoločnosť MONACO určiť v príslušnom štatúte bonusovej schémy;
 11. následky špecifikované v týchto VOP osobitnou úpravou v štatúte bonusovej schémy nie sú dotknuté;
 12. spoločnosť MONACO je oprávnená určiť podmienky, za ktorých nebude bonus udelený, resp. bude odňatý alebo za ktorých bude Hráč vylúčený z možnosti získania bonusu alebo bonusov.
 13. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k dotovaniu Hráčskeho účtu podľa bodu 14 tohto článku VOP dochádza až na základe aktívnych úkonov Hráča a za aktívneho splnenia podmienok stanovených v štatúte príslušnej bonusovej schémy zo strany Hráča.

Článok 5

Využívanie a nastavenie Hráčskeho účtu

Všeobecne k využívaniu Hráčskeho účtu

 1. Hráč sa môže zúčastniť na Internetovej hre prostredníctvom Hráčskeho účtu za podmienok určených v Hernom pláne dotknutej Internetovej hry a za podmienok určených týmito VOP. Hráčsky účet slúži najmä na správu finančných prostriedkov Hráča, hernej histórie a identifikačných údajov Hráča.
 2. Hráč je oprávnený prostredníctvom Hráčskeho účtu uskutočňovať a v rámci svojho Hráčskeho účtu prehliadať si všetky svoje stávky a výhry, a to ako jednotlivé i celkové stávky a výhry, výbery z Hráčskeho účtu (ak je výber možný) a výsledky jednotlivých Internetových hier vo vzťahu ku ktorým bola podaná stávka najmenej za posledných 60 dní.
 3. Hráč je oprávnený zmeniť si prístupové heslo do Hráčskeho účtu, a to aj opakovane; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti spoločnosti MONACO podľa týchto VOP a platnej právnej úpravy, a to najmä podľa Zákona o AML, a to primerane podľa článku 3 VOP, ako aj bodu 5 tohto článku. Hráč je oprávnený požiadať o vygenerovanie nového hesla, a to v rámci funkcionality Hráčskeho účtu alebo emailom podľa týchto VOP.
 4. Hráč je povinný zabezpečiť v Hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo  Formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci Hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na Hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov v Hráčskom účte platí dotknutý Herný plán a článok 3 VOP primerane.
 5. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho Hráčskeho účtu, vrátane hesla a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak Hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu Hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť spoločnosti MONACO a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
 6. Hráčsky účet môže byť využívaný výlučne iba Hráčom, ktorému bol Hráčsky účet aktivovaný, bez možnosti jeho zastúpenia, ak z týchto VOP alebo z kogentných ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov výslovne nevyplýva inak.
 7. Anonymné hranie Internetových hier, t.j. najmä účasť na Internetových hrách pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, je zakázané.
 8. Hráč je povinný všetky stávky uzatvárať čestne, osobne, na vlastný účet ako jednotlivec a výlučne prostredníctvom svojho jediného Hráčskeho účtu a zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike ako aj s Etickým kódexom hráča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci v akejkoľvek Internetovej hre s akýmkoľvek iným Hráčom alebo skupinou Hráčov, ak z pravidiel dotknutej Internetovej hry výslovne nevyplýva inak. V prípade, ak by bol zo strany akéhokoľvek druhého Hráča alebo skupiny Hráčov vyzvaný na konanie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, je oprávnený o tejto skutočnosti informovať spoločnosť MONACO, a to za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 1 článku 9 týchto VOP.
 9. Hráč berie na vedomie, že:spoločnosť MONACO zriadenie a prevádzku Hráčskeho účtu zabezpečuje o.i. na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi platobných kanálov, z čoho jej vyplývajú práva a povinnosti;práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou MONACO a  Hráčom sú neprevoditeľné a neprechádzajú, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto VOP nevyplýva inak;po prihlásení sa do Hráčskeho účtu budú Hráčovi zobrazené Zákonom o hazardných hrách určené údaje, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 32 Zákona o hazardných hrách, pričom ak Hráč aktívne zvolí ich úplné zobrazenie počas celej doby prihlásenia sa do svojho Hráčskeho účtu, je oprávnený aktívne potvrdiť, že má záujem o ukončenie úplného zobrazovania takýchto informácií počas dotknutého prihlásenia sa do svojho Hráčskeho účtu (o zmenšenie poskytovania takýchto informácií); v prípade aktívneho potvrdenia zo strany Hráča podľa tohto bodu je spoločnosť MONACO povinná obratom zabezpečiť ukončenie úplného zobrazovania takýchto informácií počas dotknutého prihlásenia sa Hráča do svojho Hráčskeho účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ukončenie úplného zobrazovania informácií podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje len na konkrétne jednotlivé prihlásenie sa Hráča do Hráčskeho účtu.

Účasť na Internetových hrách

 1. Hráč je povinný pri využívaní Hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo.
 2. Hráč je oprávnený kedykoľvek sa prihlásiť na svoj Hráčsky účet, ak z  VOP nevyplýva inak. Ak z dotknutého Herného plánu alebo VOP nevyplýva inak, Hráč môže kedykoľvek uzatvoriť stávky v Internetových hrách a použiť na úhradu súvisiacich vkladov finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii na Hráčskom účte za podmienok určených týmito VOP, Herným plánom dotknutej Internetovej hry ako aj štatútom príslušnej bonusovej schémy, ak sa táto uplatňuje.
 3. V prípade, ak Hráč zadá pri prihlasovaní sa do Hráčskeho účtu nesprávne prihlasovacie údaje, počas určitého časového obdobia mu z dôvodu zachovania bezpečnosti a prevencie nebude umožnené prihlásenie sa do Hráčskeho účtu; v takomto prípade spoločnosť MONACO odporúča Hráčovi kontaktovať tzv. infolinku, ktorá je špecifikovaná v bode 7 článku 10 VOP; počet pokusov pre prihlásenie sa do Hráčskeho účtu určuje spoločnosť MONACO.
 4. Hráč je oprávnený využívať jednotlivé funkcionality Hráčskeho účtu vo vzťahu k jednotlivým Internetovým hrám v súlade s manuálom „herný plán“, ktorý je dostupný v rámci Hráčskeho účtu alebo danej hry.
 5. Dostupnosť Internetových hier, ktorých sa môže Hráč zúčastniť prostredníctvom Hráčskeho účtu, sa môže meniť v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je Hráčsky účet dostupný (napr. internetový prehliadač, mobilný internetový prehliadač alebo aplikácia)
 6. Hráč nie je oprávnený využívať Hráčsky účet na prevádzanie finančných prostriedkov bez ich využitia na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, ak tieto VOP výslovne neustanovujú inak. Hráč je oprávnený finančné prostriedky, ktoré vložil na svoj Hráčsky účet, okrem tých finančných prostriedkov, ktoré boli na Hráčsky účet prevedené z titulu výhry v zmysle článku 6 VOP, prevádzať na Bankový účet alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z Hráčskeho účtu len, ak je tak vo VOP výslovne uvedené.
 7. Hráč je oprávnený, previesť na svoj Bankový účet finančné prostriedky zo svojho Hráčskeho účtu za týchto podmienok:
 8. nejde o bonus podľa štatútu bonusovej schémy podľa článku 14 a nasl. článku 4 VOP, a zároveň
 9. celková suma takto prevedených finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nepresiahne limity zverejnené na Webovom sídle ku dňu ich prevodu; spoločnosť MONACO je oprávnená tieto limity meniť, pričom zmenený limit platí odo dňa jeho zverejnenia, ak zo zverejnenia nevyplýva neskorší dátum účinnosti takejto zmeny limitu alebo
 10. Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb v čase vykonania dotácie Hráčskeho účtu podľa bodu 1 a nasl. článku 4 VOP a rovnako aj v čase, keď má záujem o vykonanie prevodu finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nad limit stanovený podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu, pričom Hráč je počas celej tejto doby, vrátane okamihu vykonania prevodu, evidovaný v Registri vylúčených osôb; v tomto prípade je možné vykonať prevod len v prípade, ak došlo k vykonaniu dotácie Hráčskeho účtu  Hráčom bezprostredne po aktivácii Hráčskeho účtu podľa týchto VOP a v čase vykonania aktivácie Hráčskeho účtu už bol Hráč evidovaný v Registri vylúčených osôb alebo iii. tak rozhodne spoločnosť MONACO na základe vlastného uváženia po osobitnej požiadavke Hráča, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
 11. Hráč berie na vedomie, že pri postupe podľa bodu 16 tohto článku je spoločnosť MONACO povinná postupovať ako povinná osoba podľa Zákona o AML, z čoho jej vyplývajú osobitné povinnosti, na základe ktorých môže byť vyplatenie podľa predchádzajúceho bodu tohto článku pozdržané, prípadne môžu byť vykonané iné úkony na základe Zákona o AML. Hráč je v prípade žiadosti spoločnosti MONACO povinný poskytnúť jej ňou požadovanú súčinnosť, vrátane predloženia ňou požadovanej dokumentácie. Na vyplatenie finančných prostriedkov na Bankový účet podľa bodu 16 platí článok 6 VOP primerane.

Sebaobmedzujúce opatrenia

 1. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách nastaviť na svojom Hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to (i) maximálnu výšku celkových stávok a (ii) maximálnu výšku prehry Hráča počas času hrania na svojom Hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia Hráča na jeho Hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj Hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre Internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre Internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru Hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok Hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier.
 2. V prípade, ak Hráč v Hráčskom účte využije nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, takéto nastavenie bude v Hráčskom účte aktivované zo strany spoločnosti MONACO najneskôr do 24 hodín od nastavenia príslušných sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom, ak ďalej nie je uvedené inak.
 3. Hráč je oprávnený nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení v Hráčskom účte sprísňovať a tiež aj zmierňovať; v prípade zmierňovania nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom je spoločnosť MONACO povinná aktivovať zmiernenie nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom v Hráčskom účte siedmy kalendárny deň od času zadania zmiernenia sebaobmedzujúceho opatrenia zo strany Hráča v rámci funkcionalít Hráčskeho účtu.
 4. Hráč je oprávnený zadať v Hráčskom účte zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len jeden raz za kalendárny mesiac.
 5. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky stávok, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti MONACO, Hráčovi nebude umožnené uzatvoriť stávku nad limit zadaný v nastavení sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry.
 6. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti MONACO, Hráčovi nebude umožnené pokračovať v hraní dotknutých Internetových hier, a to od okamihu dosiahnutia nastaveného limitu prehry.Register vylúčených osôb
 7. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť MONACO overuje, či:
 8. Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu;  
 9. Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb pri každom jednom prihlásení na Hráčsky účet.
 10. V prípade, ak spoločnosť MONACO zistí v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu, že Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb, aktiváciu Hráčskeho účtu vykoná, avšak Hráčsky účet Hráča bude v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) článku 7 VOP blokovaný. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však v takomto prípade Hráčovi nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť MONACO informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte.
 11. V prípade, ak spoločnosť MONACO zistí, že Hráč, ktorý sa prihlásil do svojho Hráčskeho účtu je evidovaný v Registri vylúčených osôb, spoločnosť MONACO neumožní využívanie Hráčskeho účtu v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) 7 VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však v takomto prípade Hráčovi nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť MONACO informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte.

Politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba podľa Zákona o AML

 1. Za politicky exponovanú osobu podľa Zákona o AML sa považujú všetky osoby uvedené v dotknutom ustanovení Zákona o AML; v čase nadobudnutia účinnosti VOP sa za politicky exponovanú osobu považujú napr.:
 2. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra;
 3. poslanec zákonodarného zboru;
 4. sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu;
 5. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky;veľvyslanec, chargé d’affaires;
 6. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov;
 7. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu;
 8. generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora;
 9. osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách;
 10. člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia;manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP;
 11. dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až j) vyššie v tomto bode VOP alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až i) v tomto bode VOP, alebo rodič osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP.
 12. Za sankcionovanú osobu sa podľa Zákona o AML považujú osoby špecifikované v zákone č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
 13. V prípade, ak je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, vzťahujú sa na neho osobitné podmienky v zmysle dotknutej právnej úpravy.

Článok 6

Výhra – overenie, uplatnenie a prevod v rámci Hráčskeho účtu

 1. Hráč si je vedomý skutočnosti, že nárok na výhru v Internetovej hre vzniká za podmienok určených Herným plánom, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 2. Hráč má možnosť overiť si výsledok Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu.
 3. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, v prípade ostatných Internetových hier prevádzkovaných spoločnosťou MONACO než sú uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, sa okamih vyhodnotenia uzatvorenej stávky podľa dotknutého Herného plánu, sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany Hráča.. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru.
 4. V prípade výhry v Internetovej hre, bude suma výhry vyplatená Hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho Hráčsky účet  v súlade s dotknutým Herným plánom.
 5. Spoločnosť MONACO je v prípade Internetových hier, oprávnená aj po vyplatení výhry na Hráčsky účet, ak nadobudne dôvodnú pochybnosť najmä, ale nielen o
 6. skutočnej účasti Hráča na dotknutej Internetovej hre v súlade s týmito VOP ako aj dotknutým Herným plánom;
 7. pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;
 8. pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča; alebo
 9. dodržaní všetkých  povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre vykonať Blokáciu výhry na Hráčskom účte. Za týmto účelom je spoločnosť MONACO oprávnená požiadať Hráča o odstránenie dotknutých pochybností.
 10. Po pripísaní výhry na Hráčsky účet, môže Hráč:
 11. použiť výhru na úhradu vklad na uzatvorenie stávky ktorejkoľvek Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu;
 12. alebo previesť výhru na Bankový účet Hráča, ak z Herného plánu dotknutej Internetovej hry nevyplýva aj iný spôsob vyplatenia výhry Hráčovi.
 13. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť MONACO je oprávnená požadovať, bez ohľadu na ustanovenia bodov 6 a 7 tohto článku, aby Hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry,
 14. preukázal platnosť dokladu totožnosti a iného dokladu podľa bodu 5 článku 3 VOP; alebo
 15. si prišiel uplatniť nárok na výhru osobne do sídla spoločnosti MONACO, a zároveň predložil platný doklad totožnosti, ktorý použil pri registrácii a zriadení Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, prípadne iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého Hráča; alebo
 16. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, pričom z fotografie Hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu; alebo
 17. splnil iné požiadavky spoločnosti MONACO, a to s ohľadom na platnú právnu úpravu, a to najmä, ale nielen s ohľadom na dotknuté ustanovenia Zákona o AML.

Tým nie sú dotknuté ostatné oprávnenia spoločnosti MONACO podľa Zákona o AML.

 1. V prípade, ak spoločnosť MONACO odmietne vykonať vyplatenie akejkoľvek sumy z Hráčskeho účtu, Hráč je oprávnený uplatniť si svoje práva prostredníctvom reklamácie.
 2. V prípade, ak Hráč zvolí po vyplatení výhry na Hráčsky účet vyplatenie sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča evidovaný v Hráčskom účte, spoločnosť MONACO zabezpečí prevod sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča evidovaný v Hráčskom účte. Bod 8 článku 8 VOP platí v tomto prípade rovnako.
 3. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť MONACO nie je povinná zabezpečiť prevod sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na iný bankový účet, než Bankový účet.
 4. Hráč berie na vedomie, že akékoľvek platby, poplatky, odmeny, zrážky alebo dane podľa práva štátu, v ktorom je zriadený Bankový účet, a ich zúčtovanie súvisiace s prevodom akejkoľvek sumy z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča znáša Hráč.
 5. Hráč berie na vedomie, že stav finančných prostriedkov Hráča na Hráčskom účte môže byť aj záporný, a to najmä s ohľadom na prípadné prehodnotenie výsledku dotknutej Internetovej hry zo strany spoločnosti MONACO podľa dotknutého Herného plánu alebo inú relevantnú skutočnosť (napr. ak nárok na výhru nevznikol ale napriek tomu bola výhra vyplatená alebo nastala iná obdobná skutočnosť, ktorej dôsledkom je zánik nároku na výhru). Po prehodnotení výsledku dotknutej Internetovej hry je spoločnosť MONACO oprávnená vykonať zápočet vo vzťahu k finančným prostriedkom Hráča evidovaným na Hráčskom účte. V prípade nedostatočnej výšky finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte je spoločnosť MONACO oprávnená uviesť stav finančných prostriedok na Hráčskom účte do zápornej hodnoty. Po pripísaní finančných prostriedkov na Hráčsky účet najmenej vo výške zápornej hodnoty Hráčskeho účtu platí druhá veta tohto bodu primerane. Týmto nie je dotknuté právo spoločnosti MONACO vyzvať Hráča na úhradu jeho záväzkov aj iným spôsobom alebo si voči Hráčovi uplatňovať svoje práva v súlade s platnou právnou úpravou iným spôsobom.

Článok 7

Blokácia a zrušenie Hráčskeho účtu

Vykonanie Blokácie

 1. Spoločnosť MONACO vykonáva Blokáciu Hráčskeho účtu, a to ako:
 2. kompletnú Blokáciu Hráčskeho účtu a všetkých a akýchkoľvek aktivít Hráča v rámci Hráčskeho účtu, alebo
 3. Blokáciu realizácie všetkých a akýchkoľvek úkonov výlučne s finančnými prostriedkami evidovanými v Hráčskom účte, a to vrátane tých finančných prostriedkov, s ktorými by inak mohol Hráč voľne disponovať mimo Hráčskeho účtu (napr. previesť ich na Bankový účet a pod.).
 4. Spoločnosť MONACO je povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v týchto prípadoch:
 5. požiadavka (rozhodnutie, nariadenie alebo iný akt, ktorým je spoločnosť MONACO viazaná) správneho orgánu alebo súdu alebo požiadavka správneho orgánu alebo súdu s obdobnými účinkami; v takomto prípade je spoločnosť MONACO povinná vykonať Blokáciu v lehote určenej správnym orgánom alebo súdom; o tejto skutočnosti informuje dotknutého Hráča len v prípade predchádzajúceho súhlasu správneho orgánu alebo súdu;
 6. Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb;
 7. doručenie žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu podľa bodu 7 písm. b) tohto článku VOP; spoločnosť MONACO v tomto prípade vykoná Blokáciu Hráčskeho účtu v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) tohto článku VOP bez zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti.
 8. Spoločnosť MONACO je oprávnená vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu pri dôvodnom podozrení z porušenia pravidiel alebo podmienok stanovených najmä Herným plánom, Zákonom o hazardných hrách, Zákonom o AML a týmito VOP Hráčom, a to v nasledovných prípadoch:
 9. akýkoľvek úkon alebo transakcia Hráča uskutočnená na Hráčskom účte podľa spoločnosti MONACO predstavuje neobvyklú obchodnú operáciu podľa Zákona o AML;
 10. akýkoľvek úkon Hráča alebo transakcia uskutočnená na Hráčskom účte bola alebo bude v primeranom čase po vykonaní Blokácie oznámená spoločnosťou MONACO prostredníctvom trestného oznámenia príslušným orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu zo strany Hráča podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti trestného práva;
 11. ak má spoločnosť MONACO pochybnosť o tom, či Hráč nemá zriadený viac ako jeden Hráčsky účet;
 12. spoločnosť MONACO je v takomto prípade oprávnená blokovať všetky podľa jej názoru týmto dotknuté Hráčske účty Hráča;
 13. ak má spoločnosť MONACO pochybnosť o tom, či nedochádza k anonymnému hraniu alebo  hraniu pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi prostredníctvom Hráčskeho účtu;ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že Formulár vyplnila a ďalšie úkony v rámci registrácie podľa dotknutého Herného plánu a článku 3 VOP vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené;
 14. ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že prostredníctvom Hráčskeho účtu je realizovaný alebo má byť realizovaný akýkoľvek útok na bezpečnosť Hráčskeho účtu, alebo internetovej herne alebo internetového kasína, prostredníctvom ktorých spoločnosť MONACO prevádzkuje Internetové hry;
 15. ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že prostredníctvom využitia Hráčskeho účtu hrozí škoda alebo iná ujma na akýchkoľvek právach alebo oprávnených záujmoch spoločnosti MONACO alebo tretej osoby, za ktoré by mohla niesť zodpovednosť spoločnosť MONACO;
 16. na základe žiadosti prevádzkovateľa platobného kanálu o blokovanie Hráčskeho účtu, ktorú spoločnosť MONACO vyhodnotila ako dôvodnú;
 17. ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že Hráč porušil štatút príslušnej bonusovej schémy, najmä v prípade podozrenia na podvodné konanie, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo získavanie bonusov v rozpore s určenými podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod bonusov a pod.;
 18. ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že Hráč pri využívaní Hráčskeho účtu porušuje ktorúkoľvek zo svojich povinností;
 19. ak má spoločnosť MONACO pochybnosť o legálnosti finančných prostriedkov použitých na dotovanie Hráčskeho účtu;ak má spoločnosť MONACO podozrenie, že Hráč závažným spôsobom porušil Etický kódex Hráča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP;
 20. v iných odôvodnených prípadoch (napr. hrozba vzniku škody alebo inej ujmy, porušenie pravidiel zodpovedného hrania, využívanie Hráčskeho účtu zneužívajúcim spôsobom a pod.).
 21. V prípade Blokácie Hráčskeho účtu podľa bodu 3 tohto článku VOP je Hráč v prípade požiadavky spoločnosti MONACO povinný poskytnúť jej všetku súčinnosť, ktorú požaduje pre prešetrenie podozrení a pochybností, ktorú možno od Hráča spravodlivo požadovať, a to najmä, ale nielen poskytnúť požadované informácie, podklady a pod., a to v primeranej lehote určenej v požiadavke spoločnosti MONACO. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak neposkytne dostatočnú súčinnosť podľa tohto bodu, prípadne ju neposkytne vôbec, uvedené môže spôsobiť predĺženie obdobia Blokácie jeho Hráčskeho účtu.

Odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu

 1. Spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu v nasledovných prípadoch a lehotách:
 2. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 2 písm. a) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného dokladu po doručení oznámenia alebo predchádzajúceho súhlasu správneho orgánu alebo súdu s odblokovaním Hráčskeho účtu, a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 3. v prípade, ak v požiadavke (nariadení, rozhodnutí alebo iného aktu, ktorým je spoločnosť MONACO viazaná) správneho orgánu alebo súdu podľa bodu 2 písm. a) tohto článku bola určená lehota, počas ktorej je spoločnosť MONACO povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v zmysle bodu 1 tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu po uplynutí lehoty určenej správnym orgánom alebo súdom v jeho požiadavke (nariadení, rozhodnutí alebo iného aktu, ktorým je spoločnosť MONACO viazaná), a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 4. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 2 písm. b) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb;
 5. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu a v zákonných lehotách po kompletnom vyhodnotení a posúdení potenciálnej neobvyklej obchodnej operácie podľa dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä, ale nielen podľa Zákona o AML, ako súladnej s dotknutou právnou úpravou (t.j. že sa nejednalo o neobvyklú obchodnú operáciu), ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 6. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. b) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po doručení súvisiaceho rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní spoločnosti MONACO, ak z pokynu alebo rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní nevyplýva inak (t.j. ak nie je ďalej dôvod na Blokáciu Hráčskeho účtu), a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 7. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z ktoréhokoľvek z  dôvodu podľa bodu 3 písm. c) až g) a i) až m) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po odstránení pochybností alebo podozrení, pre ktoré došlo k blokovaniu Hráčskeho účtu podľa dotknutého písmena bodu 3 tohto článku, a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 8. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. h) tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia alebo predchádzajúceho súhlasu dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu s odblokovaním Hráčskeho účtu, a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;
 9. v prípade, ak v požiadavke dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu podľa bodu 3 písm. h) tohto článku bola určená lehota, počas ktorej je spoločnosť MONACO povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v zmysle bodu 1 tohto článku, spoločnosť MONACO vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu po uplynutí lehoty určenej dotknutým prevádzkovateľom platobného kanálu, a to v prípade, ak spoločnosť MONACO nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP.
 10. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k odblokovaniu Hráčskeho účtu podľa bodu 5 tohto článku, ak sú splnené podmienky pre odblokovanie Hráčskeho účtu, dôjde v rozsahu vykonanej Blokácie.

Zrušenie Hráčskeho účtu

 1. Spoločnosť MONACO je povinná zrušiť Hráčsky účetv nasledovných prípadoch:
 2. Hráč zomrel; v tomto prípade spoločnosť MONACO zruší formálne existujúci Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;
 3. Hráč doručil žiadosť o zrušenie svojho Hráčskeho účtu; v tomto prípade spoločnosť MONACO zruší Hráčsky účet dotknutého Hráča do 7 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu, ak v bode 8 písm. c) tohto článku VOP nie je uvedené inak; žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu musí obsahovať aspoň meno a priezvisko Hráča, dátum narodenia Hráča a podpis Hráča, pričom túto žiadosť môže Hráč doručiť buď ako doporučenú zásielku na adresu sídla spoločnosti MONACO alebo elektronicky na email uvedený na Webovom sídle, pričom Hráč je povinný takúto žiadosť odoslať z emailu, ktorý má evidovaný v Hráčskom účte, inak sa na takúto žiadosť neprihliada; Hráč berie na vedomie, že v prípade žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu je spoločnosť MONACO oprávnená si u Hráča telefonicky, prípadne iným vhodným spôsobom určeným spoločnosťou MONACO, verifikovať, že žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu bola podaná dotknutým Hráčom;
 4. ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie správneho orgánu alebo súdu; v tomto prípade spoločnosť MONACO zruší Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti, resp. doručení príslušného rozhodnutia, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo príslušné rozhodnutie neustanovuje lehotu na zrušenie Hráčskeho účtu;
 5. spoločnosť MONACO ukončí prevádzku všetkých Internetových hier.
 6. V prípade žiadosti Hráča o zrušenie Hráčskeho účtu podľa bodu 7 písm. b) tohto článku VOP zároveň platí, že:
 7. žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu sa považuje za odvolanie súhlasu Hráča so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou k poslednému dňu existencie aktivovaného Hráčskeho účtu Hráča, pokiaľ bol tento udelený a nebol odvolaný alebo už nezanikol inak skôr;
 8. všetky výhry vyplatené na Hráčsky účet, budú vyplatené v rámci zostatku Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča, ak z príslušného Herného plánu nevyplýva iné; tým nie sú dotknuté ustanovenia  podľa článku 6 VOP;
 9. Hráčsky účet bude zrušený až uplynutím doby pre určenie výsledku dotknutej Internetovej hry v prípade uzatvorenej stávky, z ktorej výhra nevznikla, a to vo vzťahu k tej stávke Hráča, ktorá je vyhodnotená, z hľadiska výsledku dotknutej Internetovej hry, ako posledná.
 10. Spoločnosť MONACO je oprávnená zrušiť Hráčsky účetv nasledovných prípadoch:
 11. Hráč je v čase registrácie Hráčskeho účtu podľa článku 3 VOP politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, a túto skutočnosť neuviedol pri registrácii podľa článku 3 VOP, v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;
 12. Hráč sa stal politicky exponovanou osobou podľa Zákona o AML a túto skutočnosť neaktualizoval v Hráčskom účte v lehote stanovenej v dotknutom Hernom pláne a v týchto VOP; v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;
 13. preukáže sa, že Hráč vykonal neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov, a to najmä, ale nielen podľa Zákona o AML; v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;
 14. na základe právoplatného rozhodnutia vydaného na základe trestného oznámenia podaného spoločnosťou MONACO v zmysle bodu 3 písm. b) tohto článku bol Hráč právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu vo vzťahu alebo v súvislosti s Hráčskym účtom, v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti (napr. doručenie právoplatného rozhodnutia);
 15. preukáže sa, že akékoľvek pochybnosti alebo podozrenie spoločnosti MONACO uvedené v  bode 3 písm. c) až m) tohto článku boli dôvodné; v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po preukázaní dotknutej skutočnosti;
 16. aktivovaný Hráčsky účet nie je po dobu 5 rokov využívaný; pre účely tohto bodu sa 5 rokov počíta od posledného prihlásenia sa Hráča na Hráčsky účet a v prípade, ak sa okrem registrácie Hráč na Hráčsky účet neprihlásil, táto lehota sa počíta odo dňa odoslania informácie o aktivácii Hráčskeho účtu podľa bodu 7 článku 3 VOP;
 17. Hráč nepreukáže v primeranej lehote, že je majiteľom Bankového účtu uvedeného v Hráčskom účte alebo neposkytne dostatočnú súčinnosť v zmysle bodu 4 tohto článku; v takomto prípade je spoločnosť MONACO oprávnená zrušiť Hráčsky účet bezodkladne po uplynutí primeranej lehoty na preukázanie uvedenej skutočnosti alebo poskytnutie dostatočnej súčinnosti.
 18. Za moment zrušenia hráčskeho účtu sa považuje dátum a čas označenia a potvrdenia zrušenia v centrálnom systéme prevádzkovateľa. Oznámenie o zrušení Hráčskeho účtu zasiela spoločnosť MONACO Hráčovi na email uvedený v Hráčskom účte.
 19. Hráč berie na vedomie, že zrušením Hráčskeho účtu zaniká zmluvný vzťah medzi ním a spoločnosťou MONACO, ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po zániku samotnej zmluvy medzi Hráčom a spoločnosťou MONACO.
 20. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak spoločnosti MONACO vznikla škoda z dôvodu porušenia ktorejkoľvek povinnosti Hráča vyplývajúcej mu z Herného plánu dotknutej Internetovej hry alebo týchto VOP alebo jej vznikol náklad z dôvodu vyhovenia osobitnej požiadavky Hráča v zmysle bodu 16 článku 5 VOP, spoločnosť MONACO je oprávnená si svoju pohľadávku započítať podľa platnej právnej úpravy.

Niektoré následky zrušenia Hráčskeho účtu

 1. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak mu bol Hráčsky účet zrušený z ktoréhokoľvek dôvodu podľa bodu 7 písm. c) alebo bodu 9 písm. a) až e) a g) tohto článku, spoločnosť MONACO je oprávnená odmietnuť aktivovať mu Hráčsky účet v zmysle bodu 8 článku 3 VOP.

Článok 8

Vrátenie vkladu a vyplatenie zostatku evidovaného na Hráčskom účte

Vrátenie vkladu

 1. K vráteniu vkladu realizovaného Hráčom v Internetovej hre dochádza v prípadoch určených Herným plánom dotknutej Internetovej hry. Spoločnosť MONACO je oprávnená rozhodnúť na základe svojho vlastného uváženia aj o vrátaní hodnoty vkladu za uzatvorenú stávku, ak sa neuplatňuje vrátanie vkladu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu.
 2. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak dochádza k vráteniu vkladu alebo hodnoty zodpovedajúcej vkladu podľa tohto článku VOP, vklad alebo hodnota zodpovedajúca vkladu sa vracia na Hráčsky účet a Hráč je oprávnený s týmto vráteným vkladom nakladať v zmysle týchto VOP, ak nedošlo k blokovaniu Hráčskeho účtu podľa článku 7 VOP.

Vyplatenie zostatku na Hráčskom účte

 1. K vyplateniu zostatku na Hráčskom účte dochádza v týchto prípadoch:
 2. spoločnosť MONACO zrušila Hráčsky účet z dôvodu podľa bodu 7 písm. b) a c) alebo podľa bodu 9 článku 7 VOP; v tomto prípade spoločnosť MONACO vráti nespotrebovaný zostatok na Hráčskom účte na Bankový účet vo výške ku dňu zrušenia Hráčskeho účtu, ak z platnej právnej úpravy alebo právoplatného rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu výslovne nevyplýva inak;
 3. spoločnosť MONACO ukončuje prevádzku všetkých Internetových hier; v tomto prípade spoločnosť  MONACO vráti nespotrebovaný zostatok na Hráčskom účte na Bankový účet  vo výške k poslednému dňu prevádzkovania Internetových hier.
 4. Spoločnosť MONACO vyplatí zostatok z Hráčskeho účtu, ktorý bol zrušený podľa predchádzajúceho bodu v lehote 7 dní od zrušenia Hráčskeho účtu.
 5. V prípade, ak ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na formálne existujúcom Hráčskom účte v prípade smrti hráča, tento nárok na vyplatenie zostatku patrí do dedičstva, ak z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba po Hráčovi je povinná predložiť spoločnosti MONACO súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na finančné prostriedky na Hráčskom účte Hráča v čase jeho smrti alebo iným hodnoverným dôkazom, z ktorého objektívne vyplýva právo nakladať so zostatkom na formálne existujúcom Hráčskom účte po pozostalom Hráčovi. Iným spôsobom je po smrti Hráča možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.
 6. Spoločnosť MONACO vráti zostatok na Hráčskom účte podľa bodu 4 tohto článku na Bankový účet, ak ďalej nie je uvedené inak.
 7. V prípade, ak má spoločnosť MONACO pochybnosť o tom, že Bankový účet evidovaný v Hráčskom účte Hráča v čase vykonania prevodu zostatku Hráčskeho účtu patrí Hráčovi, je oprávnená kontaktovať Hráča prostredníctvom emailu uvedeného v Hráčskom účte za účelom vyžiadania informácie, na aký účet má byť Hráčovi vrátený zostatok Hráčskeho účtu.
 8. V prípade, ak sa vráti platba, ktorá je vrátením zostatku Hráčskeho účtu, spoločnosti MONACO, spoločnosť MONACO o tej o skutočnosti informuje Hráča na email uvedený v Hráčskom účte, pričom Hráč má právo žiadať o vrátenie zostatku Hráčskeho účtu.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti Hráča a spoločnosti MONACO

Informačná povinnosť Hráča a povinnosť mlčanlivosti

 1. Hráč je oprávnený v prípade pochybností o podvode alebo inom nekalom konaní ostatných hráčov (napr. v podobe kolúzneho hrania) o tejto skutočnosti informovať spoločnosť MONACO, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP; pri hlásení podľa tohto bodu Hráč uvedie najmä všetky relevantné údaje pre posúdenie zo strany spoločnosti MONACO, ktoré ma Hráč k dispozícii, a to vrátane príslušných dôkazov (napr. v podobe printscreenu a pod.). Hráč je povinný o takýchto skutočnostiach, vrátane prípadných poskytnutých informácií zo strany spoločnosti MONACO, ako aj všetkých ostatných súvisiacich informácií, zachovávať mlčanlivosť, ak zo všeobecne záväzného predpisu nevyplýva inak.

Technologická výluka dostupnosti Hráčskeho účtu alebo niektorých Internetových hier

 1. Hráč berie na vedomie, že Hráčsky účet, prípadne niektoré Internetové hry nie sú dostupné v týchto prípadoch:
 2. plánovaná technická prestávka; plánovanú technickú prestávku spoločnosť MONACO zverejňuje prostredníctvom Webového sídla;
 3. iné neplánované technické dôvody.

Nesprávne hlásenia a zobrazenia v Hráčskom účte

 1. Hráč berie na vedomie, že v rámci Hráčskeho účtu sa môže vyskytnúť nesprávne alebo neaktuálne zobrazenie niektorých informácií (napr. stav vkladov, výhier, stavu finančných prostriedkov a pod.) (ďalej len „nesprávny údaj“), pričom v takýchto prípadoch sú rozhodujúce informácie v Centrálnom  systéme spoločnosti MONACO; tým nie je dotknuté právo Hráča na podanie reklamácie v zmysle Herného plánu dotknutej Internetovej hry. Spoločnosť MONACO sa zaväzuje takéto nesprávne údaje opraviť, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti a o oprave nesprávneho údaju Hráča informovať, a to v rámci Hráčskeho účtu (napr. správnym zobrazením pôvodne nesprávneho údaju). Hráč je oprávnený informovať spoločnosť MONACO o tom, že má za to, že údaje v Hráčskom údaje sú nesprávnymi údajmi, a to v súlade s bodom 5 a nasl. článku 10 VOP.
 2. Hráč zároveň berie na vedomie, že z dôvodu nesprávneho údaju mu nevzniká nárok na výhru, pričom z hľadiska vyhodnotenia udalosti určujúcej výsledok Internetovej hry a prípadných súvisiacich nárokov Hráča sú rozhodujúce informácie v Centrálnom systéme spoločnosti MONACO.

Článok 10

Osobné údaje a komunikácia

Spracúvanie osobných údajov

 1. Pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, vrátane dotovania Hráčskeho účtu a jeho využívania v rámci Internetových hier ako aj všetkých ostatných bezprostredne súvisiacich úkonov, vrátane identifikácie a overenia identifikácie Hráča a ostatných činností podľa Zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov Hráča zo strany spoločnosti MONACO ako prevádzkovateľa; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na Webovom sídle v časti Ochrana súkromia. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov je možné si vyžiadať od spoločnosti MONACO aj spôsobom určeným pre doručovanie podľa týchto VOP.
 2. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže Hráč dobrovoľne podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti MONACO súhlas na spracúvanie určených osobných údajov na marketingové účely, ktorý sa Hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením ani neudelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti MONACO pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, a teda Hráč je oprávnený sa slobodne rozhodnúť, či udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť MONACO spracúva osobné údaje Hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje Hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rámci Hráčskeho účtu v časti „moje konto“ alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na email online@monacogames.sk.

Komunikácia

 1. Hráč je oprávnený udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok registrácie; týmto nie sú dotknuté práva spoločnosti MONACO podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 2. Celá komunikácia medzi spoločnosťou MONACO a Hráčom bude realizovaná prednostne prostredníctvom emailu, a to vo vzťahu k Hráčovi prostredníctvom emailu Hráča, ktorý je uvedený v Hráčskom účte a vo vzťahu k spoločnosti MONACO prostredníctvom emailu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle.
 3. Hráč aj spoločnosť MONACO sú oprávnené využívať aj iné spôsoby komunikácie, ak tak vyplýva z týchto VOP.
 4. Hráč je oprávnený kontaktovať spoločnosť MONACO aj:
 5. prostredníctvom telefonickej linky spoločnosti MONACO, ktorá je zverejnená na Webovom sídle (ďalej len „Infolinka“); všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom Infolinky môžu byť spoločnosťou MONACO zaznamenávané a archivované, a to s ohľadom na potreby spoločnosti MONACO; k ochrane osobných údajov pozri Webové sídlo v časti „Ochrana súkromia“;
 6. poštovou zásielkou na adresu jej sídla;
 7. iným spôsobom, ktorý je uvedený na Webovom sídle.  

Článok 11

Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

Prechodné ustanovenia

 1. Akýkoľvek Hráčsky účet založený podľa predchádzajúcich VOP účinných do 12.04.2021 sa považuje za Hráčsky účet založený podľa týchto VOP a dotknutého Herného plánu.  

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti spoločnosti MONACO a Hráča neupravené vo VOP a Hernom pláne dotknutej Internetovej hry sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ spoločnosť MONACO výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Etický kódex Hráča, ktorým je Hráč viazaný.
 4. Každé ustanovenie týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie týchto VOP bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia VOP budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. Na nahradenie neplatného ustanovenia VOP sa použijú iné ustanovenia VOP alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.
 5. Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 VOP, ak je vo VOP použitý definovaný pojem, vo VOP bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak:
 6. každý odkaz na spoločnosť MONACO zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s platnou právnou úpravou a týmito VOP;
 7. každý definovaný pojem sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj množnom čísle, ako aj akomkoľvek gramatickom tvare;
 8. každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.
 9. Zmluva medzi spoločnosťou MONACO a Hráčom a právny vzťah založený na jej základe a podľa týchto VOP sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; toto ustanovenie sa považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP.
 10. Hráč nemá nárok na žiadne úroky v súvislosti s finančnými prostriedkami evidovanými v rámci Hráčskeho účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Hráč nemá nárok na úrok ani v období Blokácie Hráčskeho účtu alebo v čase od podania žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu po jeho zrušenie zo strany spoločnosti MONACO.
 11. Spoločnosť MONACO je oprávnená priebežne meniť tieto VOP, pričom takéto zmeny sú účinné podľa bodu 11 tohto článku; na zmenu VOP sa nevyžaduje súhlas Hráča. V prípade, ak Hráč so zmenou VOP nesúhlasí, je oprávnený požiadať o zrušenie Hráčskeho účtu, pričom na zrušenie Hráčskeho účtu sa použijú VOP platné v čase pred zmenou VOP, s ktorými Hráč nesúhlasil.
 12. Dôvodmi jednostrannej zmeny VOP sú najmä:
 13. zmena Individuálnej licencie na prevádzku príslušnej Internetovej hry;
 14. zmena Herného plánu;
 15. zmeny potrebné z dôvodu (i) zosúladenia VOP a/alebo povinností upravených vo VOP s platnou právnou úpravou v SR, (ii) tzv. best practice v dotknutej oblasti, a to aj v nadväznosti na prípadné certifikáty v dotknutých oblastiach alebo na základe odporúčaní dotknutých organizácií, ktorých členom je spoločnosť MONACO a (iii) odporúčaní príslušných orgánov verejnej správy;
 16. ak je tak výslovne uvedené v niektorých článkoch VOP;
 17. zmena marketingovej stratégie spoločnosti MONACO.
 18. Zmena VOP sa považuje za účinnú najskôr okamihom zverejnenia dodatku k VOP alebo nového znenia VOP na Webovom sídle, ak z týchto VOP, dodatku k VOP alebo nového znenia VOP nevyplýva neskoršia účinnosť. Spoločnosť MONACO je povinná o tejto skutočnosti informovať Hráča aj v rámci Hráčskeho účtu alebo emailom na email uvedený v Hráčskom účte, a to najneskôr v deň zverejnenia tejto informácie na Webovom sídle.

Zrušovacie ustanovenia

 1. Zrušujú sa Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi spoločnosťou MONACO a Hráčom účinné od 1. 9. 2020 v znení neskorších dodatkov, ktoré sa v plnom rozsahu nahrádzajú týmito VOP účinnými od 15.4.2021