INFORMÁCIE
O COOKIES

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť PERIX, spol. s.r.o., so sídlom: Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (ďalej aj len ako “Spoločnosť MONACO“) využíva na webovej stránke technológie, medzi ktoré patria aj súbory cookies, aby sa Vám daná webová stránka ľahšie využívala a aby sa Vám obsah lepšie prispôsobil na mieru. Cieľom týchto zásad je vysvetliť, čo sú to súbory cookies, aký je ich účel na tejto webovej stránke a akým spôsobom ich môžete regulovať alebo vymazať, ak sa tak rozhodnete vykonať.

ČO SÚ COOKIES?

Webové stránky Spoločnosti MONACO rovnako ako väčšina ostatných webových stránok využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky stiahne na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies v ňom uložených je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu Vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky, nakoľko si napríklad zapamätajú predvolené jazykové nastavenie, prihlasovacie údaje a pod.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookies nájdete napríklad aj tu:
www.allaboutcookies.org
www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, pričom si napr. pamätajú Vaše preferované jazykové nastavenie, vložené prihlasovacie údaje, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Cookies, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke sú rozdelené do nasledujúcich kategórií.

Technické a funkčné súbory cookies

Technické a funkčné cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, teda ich použitie je z technického hľadiska nevyhnutné.

 • cookie súbor: ASP.NET_Sessionld
  popis: súbor slúži ako jedinečný identifikátor relácie a je používaný k ukladaniu dočasných dát relácie užívateľa (napr. predvypĺňanie formulárov s už skôr zadanými údajmi od užívateľa) a slúžia okrem iného aj k identifikácii užívateľa
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

Cookies jazykového nastavenia

 • cookie súbor: EBetClientLanguage
  popis: súbor v sebe nesie informáciu o zmene jazykového nastavenia
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)
 • cookie súbor: languageAdmin
  popis: súbor v sebe nesie informáciu o zmene jazykového nastavenia
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

Cookies špecifickej funkcionality

 • cookie súbor: RegistrationDialog.RefreshPageOnClose
  popis: súbor ukladá binárnu hodnotu spočívajúcu v tom, či si pamätať a znovuvypĺňať údaje vložené do formulára
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)
 • cookie súbor: osp, udn, cust_dic_ids
  popis: súbor cookie tretej strany Ckeditor
  dostupnéhttps://ckeditor.com

Analytické cookies

 • cookie súbor: _hjIncludedInSample
  popis: súbor cookie tretej strany Google tag manager for WP, slúži na sledovanie toho, kam užívateľ na webovej stránke najčastejšie klikne (tzv. heatmapy)
  dostupné: https://gtm4wp.com/gdpr 
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)
 • cookie súbor: _ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmli, __utmt, __utmv, __utmz
  popis: súbor cookie tretej strany Google Analytics, slúži na zbieranie štatistických informácií o fungovaní a návštevnosti webových stránok
  dostupnéhttps://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • dostupné: https://developers.google.com/tag-manager

AKO COOKIES REGULOVAŤ?

 1. Schválenie cookies je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do Vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach svojho prehliadača a súčasne už uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať taktiež v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača, nakoľko postup regulácie a vymazania súborov cookies sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača. Ak chcete zistiť, ako tak urobiť na konkrétnom prehliadači, môžete použiť funkciu Pomocník, prípadne navštívte stránku www.aboutcookies.org, ktorá krok za krom vysvetľuje, ako regulovať a vymazať súbory cookie vo väčšine prehliadačov.

  Potrebné je však upozorniť na to, že ak nesúhlasíte s využívaním niektorých cookies (najmä technické a funkčné cookies), môžu byť niektoré služby/funkcionality webovej stránky nedostupné alebo nesprávne funkčné.

  Keďže informácie získané prostredníctvom cookies nám pomáhajú vylepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb a funkcionalitu webových stránok tak, aby Vám čo najviac vyhovovali a poskytovali plný komfort pri ich užívaní, chcem Vás požiadať, aby ste udelili súhlas aj na používanie cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

Článok VI Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti spoločnosti MONACO a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.
 2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ MONACO výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.
 3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže hráč dobrovoľne a podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti MONACO súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov za podmienok uvedených na webovej stránke casino.monacobet.sk a imonaco.sk , ktorý sa hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti MONACO pri prevádzkovaní hráčskeho konta alebo prevádzkovaní hazardných hier a hráč sa môže slobodne rozhodnúť tento neudeliť bez akejkoľvek ujmy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti MONACO nevyplýva právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, a to podľa príslušných právnych predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť MONACO spracúva osobné údaje hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na webovej stránke https://moj.monacobet.sk/profil/suhlasy v časti môj účet -> súhlasy alebo prostredníctvom elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov adresovanej zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov v spoločnosti MONACOonline@monacobet.sk. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.casino.monacobet.skwww.imonaco.sk  v sekcii Ochrana súkromia
 4. Hráč môže udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.casino.monacobet.skwww.imonaco.sk  pri zriadení hráčskeho konta.
 5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť MONACO oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.
 6. MONACO je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti MONACO na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti MONACO vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.casino.monacobet.sk , ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.
 7. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti MONACO akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.
 8. V prípade ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti predloženom pri osobnom prevzatí výhry totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, ktorý bol vyplnený pri zriadení hráčskeho konta, a ak sú údaje požadované v príslušnom registračnom formulári zapisované do občianskeho preukazu, MONACO nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť.
 9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jedno hráčske konto. V prípade pochybností je MONACO oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych kont v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, MONACO je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 2 všeobecných obchodných podmienok.
 10. MONACO má právo dočasne zablokovať hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.
 11. MONACO má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.
 12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou MONACO a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu. Hráč berie súčasne na vedomie, že môže tiež využívať iné spôsoby komunikácie, ak to umožňujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Hráč môže tiež na kontaktovanie spoločnosti MONACO využiť telefonickú linku spoločnosti MONACO, hráč berie na vedomie, že z evidenčných a kontrolných dôvodov všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti MONACOmôžu byť zaznamenávané a archivované. Hráč týmto udeľuje spoločnosti MONACO v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením jeho zvukových záznamov a/alebo jeho akýchkoľvek prejavov osobnej povahy počas telefonického rozhovoru; a (ii) ich použitím na účely vybavenia požiadavky hráča, internej evidencie spoločnosti MONACO a súvisiacej kontroly. Tým nie je dotknuté právo hráča kontaktovať spoločnosť MONACO aj prostredníctvom poštovej zásielky na adresu jej sídla. Ustanovenia príslušných herných plánov ohľadne reklamácií a námietok, resp. iných opravných prostriedkov, nie sú týmto ustanovením nijako dotknuté.
 13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že:
  1. spĺňa všetky podmienky na zriadenie hráčskeho konta vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;
  2. spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.