OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV

Ochrana súkromia

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU, PERIX, spol. s.r.o. 

(PREHĽAD)

Spoločnosť PERIX, spol. s.r.o., sídlo: Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 340 822 (v texte ako „spoločnosť MONACO“) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou MONACO, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete si ich pozrieť tu.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (teda, kto spracúva Vaše osobné údaje)?

Prevádzkovateľom je spoločnosť PERIX, spol. s.r.o., sídlo: Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO: 31 340 822 (v texte ako „spoločnosť MONACO“), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B.

2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť MONACO môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 1. Hráči hazardných hier: Prevádzkovanie hazardných hier spoločnosťou MONACO, v rámci ktorého sa tiež spravuje zmluvný vzťah medzi spoločnosťou MONACO a dotknutou osobou: spravovanie zmluvných vzťahov (najmä zriadenie hráčskeho konta a podanie stávky, bonusové schémy), plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa ako zmluvnej strany, kontrola plnenia povinností hráča a plnia sa ostatné povinnosti spojené s prevádzkovaním hazardných hier a zabezpečuje sa kontrola ich plnenia.
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.
 3. Účastníci propagačných súťaží: Prevádzkovanie propagačných súťaží spoločnosťou MONACO, v rámci ktorého sa spravuje zmluvný vzťah s účastníkom propagačnej súťaže: spravovanie zmluvných vzťahov, plnenie povinností a výkon práv prevádzkovateľa ako zmluvnej strany, kontrola plnenia povinností účastníka propagačnej súťaže a plnia sa ostatné povinnosti spojené s prevádzkovaním propagačnej súťaže a zabezpečuje sa kontrola ich plnenia.
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností spoločnosťou MONACO v oblasti účtovníctva, cla a daní, ako aj povinností v oblasti vykonávania odvodov z hazardných hier.
 5. Marketing: Propagácia spoločnosti MONACO, jej produktov a povesti spoločnosti MONACO, vrátane vysielania prostredníctvom internetu na vlastnú propagáciu, umiestňovania komunikátov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vyhodnocovania efektívnosti marketingu (štatistické účely) a notifikácii hráčom so zriadeným hráčskym kontom v rámci informačného systému MONACO a kontrola plnenia týchto povinností.

3. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť MONACO?

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 1. Hráči hazardných hier: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel
 3. Účastníci propagačných súťaží: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, údaje z dokladov, informácie o účasti v súťaži, technologické údaje, zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, názov a link Facebook profilu pre zabezpečenie propagačnej súťaže, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel
 5. Marketing: identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel

4. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame Vaše osobné údaje?

 1. Hráči hazardných hier: od dotknutej osoby/ zmluvná a zákonná požiadavka
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov/ zákonná požiadavka
 3. Účastníci propagačných súťaží: od dotknutej osoby/ zmluvná a zákonná požiadavka
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: od dotknutej osoby/ zákonná požiadavka
 5. Marketing: od dotknutej osoby/ poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné/ nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku

5. Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

 1. Hráči hazardných hier: zmluvný vzťah s príslušným hráčom a plnenie zákonnej povinnosti spoločnosťou MONACO
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: plnenie zákonnej povinnosti
 3. Účastníci propagačných súťaží: zmluvný vzťah s príslušným hráčom a plnenie zákonnej povinnosti spoločnosťou MONACO
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti
 5. Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov

6. Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

 1. Hráči hazardných hier: počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou MONACO a následne 10 rokov od jeho ukončenia
 2. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou MONACO a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a našou spoločnosťou MONACO, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka)
 3. Účastníci propagačných súťaží: počas doby trvania propagačnej súťaže v súlade so štatútom a následne 10 rokov
 4. Účtovníctvo a daňová agenda: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa doklady týkajú, resp. 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy doklady použili
 5. Marketing: 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu

7. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti MONACO, ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.

8. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti MONACO udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou MONACO na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. nasledovne: aktívnym zrušením súhlasu so zasielaním marketingových informácií v rámci webovej stránky www.casino.monacobet.sk  a  v časti Môj účet -> zmena reg.údajov alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti MONACO, kontaktné údaje online@monacogames.sk

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 1. Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť MONACO spracúva Vaše osobné údaje, a to:
  1. osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti (predstavenstva alebo dozornej rady) a
  2. zamestnanci spoločnosti MONACO
 2. Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť MONACO zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti MONACO
 3. Iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby spoločnosť MONACO využíva

10. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a kto je zodpovedná osoba?

 1. So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť MONACO alebo jej zodpovednú osobu – Marek Pavlík, prostredníctvom elektronickej pošty na adresu gdpr@monacogames.sk alebo písomne na adresu spoločnosti MONACO. Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  Zodpovedná osoba – Marek Pavlík

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby – gdpr@monacogames.sk