INÉ NÁLEŽITOSTI

Hráčské konto je možné zrušiť. O zrušenie hráčskeho konta je potrebné žiadať písomne a to spoločnosť PERIX, spol s r.o., ktorá žiadosť spracuje do 7 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno a priezvisko, dátum narodenia, login (prihlasovacie meno) a preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa).
Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná.

Žiadosť o zrušenie hráčskeho konta musíte doručiť spoločnosti PERIX, spol. s r.o. so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava,
alebo ako príloha emailu na e-mailovú adresu: online@monacogames.sk

1. Hráč je oprávnený podať Spoločnosti PERIX riadne odôvodnenú reklamáciu týkajúcu sa prevádzkovania Internetových hier a jeho účasti na nich.

2. Reklamácia musí spĺňať tieto náležitosti, inak na ňu Spoločnosť PERIX neprihliada:

 • musí byť vyhotovená písomne

 

 • musí obsahovať nasledovné údaje o Hráčovi, ktorý podáva reklamáciu:
 1. meno, priezvisko a tituly
 2. dátum narodenia
 3. login (prihlasovacie meno)
 4. preferovaný spätný kontakt (korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa)

 

 • musí obsahovať presný, vecný a pravdivý opis reklamovaných okolností, najmä
 1. názov Internetovej hry, ktorej sa reklamácia týka
 2. dátum a čas, kedy k reklamovanej okolnosti došlo
 3. skutkový a pravdivý popis reklamovanej okolnosti

 

 • musí obsahovať dátum vyhotovenia reklamácie
 • musí byť doručená najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od rozhodnej skutočnosti na korešpondenčnú adresu Spoločnosti PERIX, ktorá je: PERIX, spol. s r.o. so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: reklamacia@monacogames.sk

 

3. Na také podania, ktoré neobsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, alebo na také, ktoré obsahujú všetky náležitosti reklamácie podľa tohto článku, ale neboli doručené na uvedenú korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu včas, nebude Spoločnosť PERIX prihliadať, ani o tom nebude odosielateľa upovedomovať.

4. Spoločnosť PERIX vybavuje všetky reklamácie priebežne podľa poradia, v akom jej boli doručené. Spoločnosť PERIX vybavuje reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia a to zaslaním písomnej informácie o vybavení reklamácie na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.

5. Pri vyhodnocovaní oprávnenosti reklamácie je rozhodujúca evidencia uložená na Serveri. Dopyty, žiadosti o informácie a prípadné iné podania Hráča súvisiace s jeho účasťou na Internetových hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto Herného plánu, subjektívneho výkladu alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na Internetových hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie a Spoločnosť PERIX na nich nebude prihliadať.

6. Proti písomnej informácii o vybavení reklamácie môže Hráč podať námietky, ktoré musia spĺňať rovnaké náležitosti, ako reklamácia podľa bodu 2 tohto článku, a ktoré musia byť doručené najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od dňa, kedy mu bolo doručené písomné vyjadrenie Spoločnosti PERIX o vybavení reklamácie podľa bodu 4 tohto článku. O námietkach, resp. o konečnom vybavení reklamácie rozhodne Spoločnosť PERIX do 30 (slovom: tridsiatich) pracovných dní od doručenia námietok o čom Spoločnosť PERIX zašle písomnú informáciu na adresu preferovaného spätného kontaktu Hráča.

Viem si nastaviť sebaobmedzujúce opatrenia?

Áno, je to možné. Viete si nastaviť maximálnu výšku celkových stávok a výšku maximálnej prehry. Limity si viete zmeniť v sekcií „Profil“ raz za mesiac.
V prípade že už boli Vami limity zmenené, môžete nám poslať žiadosť na email online@monacogames.sk

Do emailu napíšte vaše prihlasovacie meno, že žiadate o zmenu limitov a uveďte sumy na stávky a prehry prípadne požiadajte o zrušenie limitov .

Zmena sebaobmedzujúcich opatrení tvrvá zo zákona 7 dní.