Podmienky bonusu Fašiangový týždeň

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE PROMOAKCIE Fašiangový týždeň

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  Tento dokument upravuje úplné pravidlá a podmienky konania spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťaž“), platné pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „pravidlá“). Pravidlá môžu byť menené iba formou písomných dodatkov.
 2. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
  Usporiadateľom súťaže je spoločnosť PERIX, spol. s.r.o., so sídlom Slovinská 23, 821 04 Bratislava, IČO 31 385 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „usporiadateľ“).
 3. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
  Súťaž prebieha v období od 1. 3. 2022 do 6. 3. 2022 v čase od 0:00 do 17:59 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) na webovej stránke usporiadateľa https://casino.monacobet.sk.

  Obdobie konania súťaže je rozdelené do nasledovných kôl:
   1. kolo:          1. 3. 2022      od 0:00 do 23:59
   2. kolo:          2. 3. 2022      od 0:00 do 23:59
   3. kolo:          3. 3. 2022      od 0:00 do 23:59
   4. kolo:          4. 3. 2022      od 0:00 do 23:59
   5. kolo:          5. 3. 2022      od 0:00 do 23:59

 4.  6. kolo:          16. 3. 2022      od 0:00 do 23:59

 5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
  Súťaže za podmienok uvedených v týchto pravidlách sa môžu zúčastniť hráči riadne registrovaní do technických hier v internetovom kasíne u usporiadateľa (ďalej tiež „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby zapísané v Registry vylúčených osôb z účasti na hazardných hrách.
 6. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
  Účasť na súťaži je podmienená prihlásením sa do hráčskeho konta a následnom zapojení sa do súťažného kola vybranej technickej hry v internetovom kasíne podľa nasledujúceho rozdelenia:
   1. kolo:          technická hra 243 Mexicana  – 10 FREE SPINS
   2. kolo:          technická hra Reel Sheriff – 10 FREE SPINS
 7.  3. kolo:          technická hra Joker 40– 10 FREE SPINS
   4. kolo:          technická hra Jokers Five – 20 FREE SPINS
   5. kolo:          technická hra Respin Joker – 10 FREE SPINS
   6. kolo:          technická hra Fire Witch – 10 FREE SPINS
  Účastník sa môže zúčastniť súťaže počas jej doby konania opakovane, avšak len jedenkrát počas určeného súťažného kola.
 8. VÝHRY
  Účastník má možnosť získať vo vyššie uvedených vybraných technických hrách spolu 70 free spinov. Výhry nie je možné postúpiť na tretiu osobu.
 9. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV
  Po splnení podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách, je účastníkovi v danom súťažnom období pridelená výhra bezprostredne po spustení určenej technickej hry v internetovom kasíne.
 10. ODOVZDANIE VÝHRY
  Free spiny budú účastníkovi okamžite k dispozícii v určených technických hrách v internetovom kasíne. Výhry z free spinov sa pripisujú ako bonusové zostatky podliehajúce podmienkam 10-násobného pretočenia. Všetky dosiahnuté výhry je potrebné najprv 10 krát prestávkovať, aby boli splnené podmienky pretočenia a bonusové výhry tak boli prevedené do reálneho zostatku v EUR. Podmienku pretočenia bonusových výhier z free spinov je potrebné splniť do 3 dní od vyzdvihnutia free spinov.
  Bonusový zostatok bude automaticky prevedený do reálneho zostatnku v EUR, po splnení podmienok uvedených v týchto pravidlách. Účastník stráca nárok na prevedenie bonusových prostriedkov do reálneho zostatku v EUR a budú účastníkovi vynulované v prípade, ak nesplní podmienky pretočenia v stanovenej lehote 7 dní.
  V prípade ak účastník disponuje na svojom hráčskom účte reálnym aj bonusovým zostatkom, vždy hrá najprv za svoj reálny zostaok v EUR. Za bonusové prostriedky je možné hrať po vyčerpaní reálneho zostatku. Herné výhry za bonusové prostriedky sa vždy pripočítavajú k bonusovému zostatku a zostávajú bonusovými peniazmi, pokým nie je splnená podmienka na pretočenia. Hra za bonusové prostriedky nie je hazardnou hrou.
  V prípade ak účastník využil v rámci kasína viac druhov bonusov, podmienky pre jednotlivé bonusy sú plnené postupne. Najskôr sa dodržiavajú podmienky prvého aktivovaného bonusu. Nesplnenie podmienok jedného z bonusov nemá vplyv na iný bonus, u ktorého sú podmienky splnené.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bonus zrušiť a odobrať, čo rovnako platí aj u súvisiacich bonusových výhier, v prípade podozrenia zo zneužitia ponuky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kedykoľvek a akokoľvek, rovnako si usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie bonusu bez náhrady. Účastník si nemôže nárokovať inú výhru ako určenú usporiadateľom súťaže.
Celkový počet free spinov musí byť využitý počas každého daného súťažného kola. Nevyužité free spiny prepadajú do konca aktuálneho kola. Pre získanie výhry z free spinov je potrebné využiť celkový počet free spinov.

Úplné znenie pravidiel  turnajov nájdete na stránke TU.

 1. REKLAMÁCIE
  Účastník môže uplatniť reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže u usporiadateľa a to zaslaním na e-mailovú adresu online@monacogames.sk alebo zaslaním listu na adresu usporiadateľa. Takéto reklamácie budú usporiadateľom bezodkladne vybavené. Reklamácie sú riešené individuálne, pričom v daných situáciách postupuje usporiadateľ zvyčajne podľa nasledujúcich zásad: Reklamácii sa nevyhovie v prípade ak účastník neuzavrel stávky v požadovanej hodnote z dôvodov ležiacich na strane hráča (napr. nesplnenie dennej hodnoty vkladu, zabudnutie a pod.). Reklamácii sa vyhovie v prípade ak účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky súťaže, nebola v určenej lehote stanoveným spôsobom dodaná dosiahnutá výhra.
 2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Podmienky spracovania osobných údajov účastníka v súťaži sa riadia príslušnými ustanoveniami Zásad o ochrane osobných údajov pre MonacoBet.
 3. ĎALŠIE USTANOVENIA A PODMIENKY
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe monacobet.sk. V prípade oprávneného podozrenia na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže či inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník súťaže bez náhrady vylúčený, to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka súťaže či inej osoby, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, podmienkami či zákonnými predpismi. V prípade pochybností výkladu týchto pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na usporiadateľovi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. V ostatnom sa priebeh súťaže a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravidlá sú vždy dostupné na stránkach www.monacobet.sk. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž a týchto pravidiel, platí text týchto pravidiel.

  V Bratislave 26. 2. 2022

  PERIX, spol. s.r.o